A Foltin Globe Instagram oldal üzenőfali nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata, 2023. augusztus 21.

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

 1. A Játék szervezője

Az üzenőfali villámjátékok (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Foltin Globe Kft. (székhely: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 20. adószám: 12257395-2-13; cg. szám: 13 09 148716) (a továbbiakban: „Szervező”).

 1. Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Instagram profillal (a továbbiakban: „Instagram profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy, továbbá saját Instagram profillal és Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező jogi személy (a továbbiakban: „Játékos” vagy „Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

(a) a Rajongói oldal (jelen játék esetében az Instagram oldal) felületén posztolt kérdésre (a továbbiakban: „Poszt”) válaszol (a jelen szabályzat 4. pontjában részletezett játékszabályok szerint), és

(b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul az Instagramhoz való csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Instagram regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, cégnév, Instagram ID, valamint nyertesség esetén e-mail cím, postai cím és telefonszám) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag szerkeszthető, módosítható, de ez befolyásolhatja a játékban való részvételt, ha az új formájában nem felel meg a Játékszabályzatnak.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a szervező, azaz a Foltin Globe Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok az Instagramhoz való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Instagram név, Instagram profilkép és Instagram ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért

 

(különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek, mely Pályázatokat a játék eredményhirdetését követő 30 napig őrzi meg a Lebonyolító.

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók és Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy regisztrált pályázó neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Instagram profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata

 • sértheti más szerzői jogait,
 • olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,
 • pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
 • a Foltin Globe Kft.-re és a termékekre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz,
 • a Foltin Globe Kft. versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak,
 • bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
 • tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
 • tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,
 • sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést.
 1. A Játék időtartama

Nyereményjáték időtartama: 2023.08.21. 16:00-2023.09.05. 23:59

Sorsolás:2023.09.06.12:00

Eredményhirdetés: 2023.09.06.13:00

Eredményhirdetés módja: a nyereményjáték poszt alatt, komment formájában.

 1. A Játék menete, Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1 A játékosoknak a Foltin Globe Instagram-oldalon üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott Nyereményjáték! feladatot kell végrehajtaniuk. A feltett kérdésre az adott poszt alatt kommentben a 4.2 pontban megjelölt határidőig helyesen válaszolók vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsoláson. Egy Játékos több hozzászólással vehet részt a sorsoláson.

 

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 1 db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Instagram Nyertes by Be Social beta – https://socialwinner.besocial.hu/) a szervező székhelyén (székhely: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 20.), háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson 1 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes az 5. pontban írtak szerint minősül a Nyereményre jogosultnak, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremény:

Nyertesként 1 db 20.000 forint értékű ajándékcsomag (összesen 1 nyertes a 4.2. pontnak megfelelően) A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény nem átruházható.

 1. Nyertes értesítése, Nyeremény átadása

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 3. pontban írt sorsolást követően 72 órán belül a Rajongói oldalon hozzászólásban közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertessel a Lebonyolító Instagram üzenetben („Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és küldi el futárszolgálattal az ajándékcsomagot. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Instagram privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertes Pályázatot, amely esetében az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét vagy a jogi személy pályázó nem rendelkezik Magyarország területén bejegyzett székhellyel.. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás, költségek

 

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes, jogalapja pedig az érintett önkéntes hozzájárulása. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1 Szervező mint adatkezelő, a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Instagram név és ID, komment tartalma és időpontja, bejegyzésre adott reakció a játék részvételi követelmények teljesítésének ellenőrzése és esetleges igényérvényesítés jogosságának ellenőrzése céljából, – valamint nyertesség esetén beazonosítás és a nyeremény kipostázása céljából, teljes név/ cégnév, email cím, postai cím és telefonszám) kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak eredményhirdetését követő 30 napig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 Nyertesség esetén Instagram nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza az eredeti (ahol a nyereményjáték meghirdetésre került) posztban hozzászólásként.

7.1.3 A Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről/ szolgáltatásokról/ élményekről a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

7.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy részletes tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről az info@foltin-globe.hu email címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, helyesbítés, hozzájárulás visszavonásának, tájékoztatás kérésének, illetve személyes adatkezelés korlátozásának joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., vagy 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391 1400) panasszal élhet. A megadott személyes adatok kezelője a Foltin Globe Kft.

 

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

7.4. A játékosok adatai csak az eredményhirdetésig kerülnek feldolgozásra, nyertesség esetén pedig a nyeremény kiszállításának idejéig. A nyeremény kézbesítését a Szervező az adatok beérkezésétől számítva 60 naptári napon belül biztosítani köteles a nyertes játékos részére.

 1. Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) és ebből eredően a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, az Instagram weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem a Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Nagytarcsa, 2023.08.21 (szervező)

Ezt a nyereményjátékot a Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram.