A FOLTIN GLOBE Kft. adatkezelési tájékoztatója

 

A FOLTIN GLOBE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2142 Nagy­tarcsa, Naplás út 20., cégjegyzékszáma: 13-09-148716, a továbbiakban: adatkezelő) a természetes személyek (a továbbiakban: érintett) személyes adatainak kezelését a Magyarországon hatályos jog­szabályok, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (Általános Adat­védelmi Rendelet, a szokásos rövidítése GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai, valamint a jelen tájékoztatóban leírtak szerint végzi.

 

  1. Az adatkezelő elérhetősége:

 

Cím:                2142 Nagytarcsa, Naplás út 20.

Honlap:           www.foltin-globe.hu

E-mail:            info@foltin-globe.hu

 

Az adatkezelési tájékoztató kifüggesztésre került az adatkezelő székhelyén lévő igazgatói titkársá­gon és közzétételre került az adatkezelő www.foltin-globe.hu/adatkezelesi-tajekoztato honlapján. Az adatkezelő az adatkezelési rendszerét tovább­fejlesztheti és módosíthatja, ami a tájékoztató módosításával járhat. Kérjük ezért, hogy az adatke­zeléssel kapcsolatos megkeresése előtt tanulmányozza át a tájékozta­tó aktuális változatát.

 

  1. Adatfeldolgozó közreműködése és adattovábbítás

 

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozók – így különösen számviteli és informatikai szolgáltatók – közreműködését veszi igénybe. Az adatkezelő igénybe vétele nem minősül adatto­vábbításnak. Az adatfeldol­gozó(k):

 

–           Szerverplex.hu Kft, 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., 01-09-290340

 

Az adatkezelő a személyes adatokat csak akkor továbbítja, ha az érintett ehhez hozzájárult, vagy a továbbítást jogszabály írja elő.

 

  1. Az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló érintettek adatainak kezelése

 

Az adatkezelés célja az érintettel szerződés létesítése, teljesítése, módosítása vagy megszüntetése. Az adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatot létesítő érintetteknek azokat a személyes adatait ke­zeli, amelyek a szerződés teljesítéséhez valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek (a továbbiakban együttesen: szerződéses adatok).

 

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséig tart, beleértve a szerződésből eredő jogok elévülési idejét is, kivéve ha jogszabály ennél hosszabb adatkezelési időt ír elő.

 

A szerződéses adatokon felül az érintett további személyes adatait is megadhatja az adatkezelő­nek. Az ilyen további adatok kezelésére az adatkezelővel szerződésben nem álló személyek adatai­nak kezelési szabályai vonatkoznak.

 

A szerződéses kapcsolat létesítése a szerződésben vagy a szerződés mellékleteiben szereplő sze­mélyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást jelenti.

 

  1. Az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban nem álló érintettek adatainak kezelése

 

Az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban nem álló érintettek adatait az adatkezelő kizárólag a kapcsolatfelvétel céljának megfelelő ideig és módon kezeli. A kapcsolatfelvétel során az adatkeze­lő tájékoztatja az érintettet, hogy mely adatok szükségesek a kapcsolatfelvételhez. A kapcsolatfel­vételhez szükséges adatok megadásának hiányában a kapcsolat nem jön létre vagy korlátozott lesz.

 

Az adatkezelő minőségbiztosítási célból jogosult munkatársainak az érdekelttel folytatott telefon­beszélgetéseit rögzíteni, de csak akkor, ha erre a beszélgetés kezdetén az érdekeltet egyértelműen figyelmeztette.

 

Az adatkezelő a www.foltin-globe.hu honlapján az általános gyakorlatnak megfelelően cookie-kat (sütiket) használ. Erre a honlap a látogatót az első látogatásakor külön figyelmezteti. A cookie-k alkalmasak arra, hogy az adatkezelő azonosítsa azt az informatikai eszközt, amelyről az érintett a honlapot felkereste. Az érintettnek jogában áll a cookie-k használatát letiltani, ez esetben azonban a honlap használata lehetetlenné vagy korlátozottá válhat.

 

Ügyeljen rá, hogy a www.foltin-globe.hu honlap meglátogatása kapcsán az érintett által használt számítógépes programok, így különösen a browser (böngésző) is adatokat rögzíthetnek. Az  érin­tett által használt számítógépes programok, így különösen browser beállításaira az adatkezelő­nek nincs ráhatása, az általa használt számítógépes programjainak a beállításairól az érintettnek kell gondoskodnia.

 

Az adatkezelő által szervezett rendezvények résztvevőiről az adatkezelő jogosult kép és hangfel­vételt készíteni és a felvételeket a rendezvényekről szóló internetes, egyéb digitális eszközön törté­nő, sajtó vagy egyéb nyomtatott beszámolókban az érdekelt jó hírnevét nem sértő módon közzé­tenni. Az érintett jogosult a közzétételt a jövőre nézve megtiltani, kivéve, ha a tiltás joggal való visszaélést valósítana meg.

 

Az érintett jogosult visszavonni vagy korlátozni az adatkezelőnek az érintett beleegyezésén alapuló adatkezelési jogosultságát.

 

  1. Automatizált profilalkotás és döntéshozatal

 

Az adatkezelő automatizált profilalkotást vagy döntéshozatalt nem alkalmaz.

 

  1. Jogorvoslat

 

Az érintett az adatkezelőtől kérheti a személyes adataiba való betekintést, a személyes adatai helyesbítését, továbbá ha az adatkezelés célja már nem indokolja, akkor a személyes adatai kezelésének korlátozását vagy megszüntetését.

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza­badság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), vagy Infotv. 22. § és a polgári törvény­könyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat. is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Budapest, 2023. augusztus 1